Fysioterapeutisk bistand i PPR

Fysioterapeuten kan inddrages, når barnet formodes at have sansemotoriske vanskeligheder eller være forstyrret i bearbejdningen af sanseindtryk.

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) i Randers Kommune er en forebyggende enhed med følgende overordnede formål i forhold til børn:

  • at understøtte dagtilbud og skoler i at skabe inkluderende udviklings- og læringsmiljøer

  • at støtte forældre i at skabe gode rammer for deres barns udvikling

Fysioterapeutens ydelser er bygget op om tidlig indsats ud fra viden om, at tidlig indsats kan være langt mindre indgribende for barnet. Jo tidligere vi støtter børn i deres udvikling, desto større udbytte har de af det.
For at indsatsen får de bedste kår for barnet, er det vigtigt at professionelle og forældrene arbejder tæt sammen om en koordineret indsats omkring barnet. Fysioterapeuten arbejder forebyggende ind i sagerne, så professionelle og forældre får redskaber og handlemuligheder til at støtte deres barn så tidligt i barnets liv som muligt.

Den fysioterapeutiske indsats koordineres med de øvrige faggrupper fra PPR, når disse også er involveret i forhold til barnet.

Måder hvorpå en fysioterapeut fra PPR kan inddrages:

TG-møder i børnehaven
Forældrene og pædagoger bringer barnets problemstilling på TG-møde (Tværfagligt Gruppemøde der afholdes af børnehaven). Daginstitutionen kan invitere fysioterapeuten med på TG møderne i relevante sager.

Åben telefonisk rådgivning
Åben rådgivning for fysioterapeutisk bistand er en mulighed for at kontakte PPRs fysioterapeuter direkte for at få vejledning og rådgivning ved bekymring om et barns udvikling. Tilbuddet henvender sig til barnets forældre og pædagoger.

Kursus i sansebearbejdning
Kurset i sansebearbejdning henvender sig til barnets forældre og pædagoger. Kurset indeholder en kort teoretisk gennemgang, konkrete øvelser og mulighed for at pædagoger og forældre kan stille spørgsmål, få sparring og vejledning.
Formålet med kurserne er at opkvalificere forældre og pædagog/dagplejer i forhold til barnets udfordringer. Barnet deltager ikke på kurset.

Inspirationsfilm og pjecer
Ved bekymring om barnets sansemotoriske udvikling kan forældre og pædagoger gennem filmklip og pjecer om typiske problemstillinger lade sig inspirere til, hvordan de kan understøtte barnets udvikling.
Der vil i filmene og pjecen være konkrete forslag til aktiviteter med barnet.

Fysioterapeutisk vejledning og undersøgelse
Hvis de øvrige muligheder ikke er dækkende, kan børn fra 0 til 2.11 år indstilles til fysioterapeutisk vejledning og undersøgelse.

Børn mellem 0 - 2,11år Børn mellem 3 - 5 år Børn mellem 4 - 6 år