Hvornår inddrages PPR?

Hvis man som forældre er bekymret for sit barns udvikling, læring eller trivsel skal man i første omgang tage kontakt til sit barns skole.

Som forælder eller professionel kan man være bekymret for en elevs læring, udvikling eller trivsel.

Forud for inddragelse af PPR skal der være arbejdet med udfordringen i skolen og i hjemmet, evt. med inddragelse af skolens interne ressourcepersoner.  

PPR inddrages først, når det i fællesskab mellem forældre, skolens personale og ledelse vurderes, at der er behov for ekstern bistand.

Om inddragelse af PPR er relevant beror altid på en afgørelse i den individuelle sag, men bekymring for følgende områder er eksempler på, hvornår inddragelse af PPR kan være relevant:

  • Indlæringsvanskeligheder
  • Vanskeligheder med at koncentrere sig
  • Følelsesmæssige vanskeligheder, fx hvis barnet/den unge ofte er ked af det, trist eller angst.
  • Udfordringer i familien, fx problematikker omkring samvær og opdragelse
  • Sociale vanskeligheder, fx at eleven har vanskeligt ved at aflæse og forstå andres grænser.
  • Hørenedsættelse
  • Vanskeligheder med udtale eller stammen

Ønsker man som forælder eller professionel at drøfte sin bekymring for en elev med PPR, se punktet ”Hvordan inddrages PPR”.