Psykologen

På baggrund af oplysninger fra forældre og skole foretager psykologen en faglig vurdering. Denne kan efter behov suppleres af bl.a. observationer og tests. Vurderingen danner baggrund for i fællesskab at finde frem til den indsats, der er nødvendig for at støtte eleven.

Udgangspunktet for psykologens arbejde er psykologfaglige vurderinger, som laves på baggrund af de foreliggende oplysninger om eleven.
Det betyder, at psykologen har behov for informationer både fra skole og hjem om elevens læring, trivsel og udvikling - og evt. også fra eleven selv. På netværksmøder har skole og hjem mulighed for at fremlægge deres bekymring, men også beskrive barnets ressourcer og potentialer.

Nogle gange er de oplysninger, der kommer frem på netværksmødet, tilstrækkelige til, at psykologen kan lave en faglig vurdering. Psykologens indsats kan i sådanne tilfælde bestå i at give råd og vejledning til hjem og skole på netværksmødet og evt. deltage i opfølgningsmøder.

Supplerende oplysninger

Andre gange har psykologen brug for supplerende oplysninger for at lave en kvalificeret vurdering af problematikken. Disse kan indhentes på forskellig vis:

  • Gennem spørgeskemaer der kan udleveres af psykologen til skole og hjem
  • Gennem observationer af eleven i klassen/frikvarteret
  • Gennem samtaler med eleven
  • Gennem testning af eleven
  • Inddragelse af andre relevante faggrupper 

Når psykologen har tilstrækkelig information til at lave en faglig vurdering, mødes hjem, skole og PPR typisk igen. Psykologen fremlægger vurderingen, og det drøftes i fællesskab, hvilken indsats der er nødvendig for at støtte barnet.

Psykologen kan efterfølgende deltage i eventuelle opfølgningsmøder, mødes med klasseteamet og give yderligere sparring mv.