Forældreskemaer

Er man som forældre bekymret for sit barn i forbindelse med indlæring, udvikling, psykisk trivsel, adfærd, sprog, stammen, mv. kan man i første omgang rette henvendelse til barnets dagtilbud eller skole. Herefter kan man blive bedt om yderligere oplysninger/samtykke via udfyldelse af skemaer.

Forældreoplysningsskema med samtykke - PDF format

Forældreoplysningsskema med samtykke - Word format

Link til Digital Oplysningsskema

Skoleudsættelse - forældreansøgning

INFO vedr. ansøgning om SKOLEUDSÆTTELSE:

Jvf. Folkeskolens §34 indtræder undervisningspligten den 1. august det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år.

Forældremyndighedsindehaverne kan ansøge om, at barnets undervisning udsættes til et år efter undervisningspligtens indtræden, når dette er begrundet i barnets udvikling.
I Randers Kommune er udsættelse af undervisningspligten betinget af, at barnet optages i en børnehave.
Skemaet skal udfyldes af forældre.

Ansøgningen skal desuden behandles på et Tværfagligt Netværksmøde i institutionen med deltagelse af en repræsentant fra PPR. 

Dagtilbuds/institutionsleder indsender herefter daginstitutionens referat fra Tværfagligt Netværksmøde til bs.visitation@randers.dk

Deadline for indsendelse af ansøgning: senest 15. november 2018.

Hvis alle parter er enige i skoleudsættelse imødekommes forældrenes ansøgning.
Afgørelse sendes til forældre senest 14 dage efter ansøgningsfristen.

OBS: Skriv under Begrundelse også navn på barnets daginstitution.